Even terugkijken

Voorgeschiedenis
Toen begin juli 2013 bleek, dat de vooruitzichten voor hergebruik van het huidige stadhuis van Almelo niet positief zouden gaan uitpakken, heeft de Coöperatie Hergebruik Gebouwen (CHG) besloten om dit project op eigen initiatief op te pakken en zelf te beoordelen of dit markante gebouw behouden kan blijven voor de toekomst. CHG is een coöperatie van bedrijven die betrokken zijn bij en kennis hebben van verschillende facetten van hergebruik van gebouwen (www.hergebruik-gebouwen.nl).

Kansenanalyse
Eerst is eind juli een aanvang gemaakt met een kansenanalyse voor de verschillende hergebruikmogelijkheden van het vrijkomende gebouw. Hierbij is een verscheidenheid aan functies beoordeeld, waarvan er een aantal (in combinatie) kansrijk bleken te zijn. Vervolgens is door CHG het rapport opgesteld ‘Kansenanalyse voor herontwikkeling Stadhuis Almelo’

Nadat halverwege augustus berichten over “sloop als enige optie” in de pers de ronde deden, heeft CHG besloten om de openbaarheid te zoeken en plannen voor een hergebruiktraject kenbaar te maken aan betrokkenen, te beginnen bij alle raadsfracties. Deze hebben begin september de beschikking gekregen over het rapport. Op verzoek van een aantal raadsfracties heeft Hergebruik Gebouwen toelichting gegeven
en vragen beantwoord.

Partijen sluiten zich aan
Begin september heeft zich eveneens een ontwikkelaar (BAM Utiliteitsbouw) gemeld, die belangstelling heeft om samen met CHG de mogelijkheden voor hergebruik te gaan onderzoeken. Inmiddels hebben ook gesprekken met de bestuurders van de gemeente Almelo plaatsgevonden (wethouders Andela en van Marle). De bestuurders zijn positief over dit initiatief en hebben aan CHG voor het onderzoek alle medewerking toegezegd. De tijd is echter beperkt: Doordat de verhuizing volgend jaar augustus gepland is, en leegstand van het vrijkomende stadhuis onwenselijk is in de ogen van het college, moet de beslissing tot het al dan niet slopen eind februari worden genomen. In de resterende tijd kan de Gemeente Almelo, indien noodzakelijk, de benodigde sloopvergunning(en) aanvragen. In de praktijk betekent dat,dat het zoeken naar nieuwe gebruikers en uitzicht op financiering vanaf dat moment de hoogste prioriteit
hebben.

Een belangrijke eerste stap is de beoordeling van de constructieve eigenschappen van het gebouw om te bepalen binnen welke constructieve kaders gewerkt moet worden. Dit biedt zowel kansen als beperkingen. Hiertoe zijn de bouwtekeningen die zijn opgevraagd verwerkt in een 3-D-model, van waaruit de verschillende opties voor gecombineerd hergebruik (vlekkenplannen) kunnen worden uitgewerkt.

Daarnaast zijn partijen benaderd die potentiële gebruikers zoeken. Hiervoor hebben Kamphuis Makelaars en Ten Hag Makelaars zich bij het projectteam gevoegd. Op dit moment zijn er contracten in ontwikkeling voor zowel gebruikers als voor de eerste investeerder.

Financiering
Voor de financiering is het idee van een trust fund, een voor de hand liggend investeringsmodel voor een gebouw dat divers wordt ingevuld door gebruikers. Binnen CHG is kennis beschikbaar voor het oprichten van dergelijke financieringsconstructies.

Partijen die zich bezig houden met behoud van cultureel erfgoed worden betrokken
Eveneens is contact gezocht met partijen die belang hebben bij het behoud van belangrijk cultureel erfgoed. Hiertoe behoren het Cuypers genootschap, de Stichting Docomomo, de stichting BOEI en de technisch architect die het stadhuis volgens de plannen van J.J. Oud heeft gerealiseerd: Harm Dethmers. Enkele van deze partijen hebben reeds toegezegd om in de vervolgfasen mee te willen denken met de vormgeving van het (dan) voormalige stadhuis dat geschikt wordt gemaakt voor de toekomstige gebruiksperiode.

Obstakels
Belangrijke obstakels zijn op dit moment de contractuele afspraken tussen de gemeente en Dura Vermeer/Wessels. Naar verluid zou de gemeente bouwrijpe grond moeten opleveren, als hergebruik niet
mogelijk blijkt. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van het te realiseren centrumplan, waarin het stadhuis overigens niet benoemd wordt. In hoeverre CHG en haar partners binnen deze beperkingen kunnen opereren hangt af van de welwillendheid van de contractpartners (gemeente Almelo en de bouwcombinatie Dura Vermeer/Wessels).

Tenslotte is een actievere rol van de eigenaar (gemeente Almelo) zeer nadrukkelijk gewenst. CHG werkt op dit moment zonder subsidie en uitsluitend op basis van de toekomstige verdienpotentie van het project. Vanuit de Provincie Overijssel zijn er echter subsidies beschikbaar, die direct kunnen worden aangesproken als de gemeente zich ook werkelijk committeert aan de inspanningen van CHG voor behoud van het stadhuis. CHG hoopt dan ook dat de gemeente Almelo dermate belang hecht aan het behoud van het voormalig stadhuis dat de subsidiemogelijkheden kunnen worden aangesproken, vanuit een actievere betrokkenheid bij dit initiatief.

Contact en meer informatie over dit project
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Guus Zeillemaker van de Coöperatie Hergebruik Gebouwen.